Sunday, August 29, 2010

මගේ හොද්දගිනි රස්නෙට ඩා බිදු බිදු වගුරවමින් අද

උදුන ලඟින් ඇන තියාන කල් මරමින් මම

හොදි දෙකකුයි බත් ටිකකුයි හදාගෙනම හොඳ

කන්නට ගන්නෙමි මම හිරු අවරට ගිය කලනුඹේ අතින් හදපු කෑම රජබෝජුනකි මට

ඒ රස හිත තුල තෙරපිලා කෙල එයි දිවගට

කුසගින්නට මේ ටික ඇති මට මුළු සතියට

පරිප්පුවේ ලුණු මදියක් දැනුනත් කරුමෙටපොල්කිරියයි තුනපහමයි වරදින්නේ මට

මිරිස් ටිකක් වැඩිපුර ඇති එක කම් නැතුවට

මේවා කාලා ටික දොහකින් බඩ strike කරන වට

සැකයක් නැත lat එකටත් වැඩ වැඩි වෙයි හෙටහදපු එව්වා කාලා කාලා මගේ බඩ පිරුනද

හිත පිරෙන්ඩ නම් මදි මට ඔයා නැතුව අද

ලිප මොලවල බත සකසල පිගානකට කර

නුඹේ අතින් බත් දෙකටක් කන්නේ කවදද

Box worldI dare not peer out of this box

The outside world which stares at me

The sunlight dripping out on the ledge

And the raindrops melting the flower beds…Shadows dancing at 3 pm

Making faces while mocking me

Lulling winds blows through the skies

Raging fires burn inside…The ticking hands point back at me

Running and popping the tapestry

Gazing at the rays of a distant star

A forlorn poet despairs afar...

Saturday, August 28, 2010

බොරුකාරයාවැඩි දුරක් නැ


තව ටික දොහයි

මගෙ හිත

මටම බොරු කරයි....

Saturday, August 21, 2010

The cure for aching heartsI stand infront
without a shirt
the AC blowing
in its complete force

Straight to the heart
its coldeness comes
the pain for awhile
slowly subsides...

Friday, August 20, 2010

දෙදෙනෙකුට තුරුලුවී..යකඩ තටු මතින්

වලා පට ඉහලින්

ගත මගේ යන්ට ගියත්...

හිත තවම ඔතනයි

දෙදෙනෙකුට තුරුලුවී

සයනයෙහි උනුහුමින්

ගතකරපු මොහොතක්ම

හිත ඇතුලේ කර කෙවෙ

එන්නම හිතයි හනිකට

නුඹ ලඟට ගුලිවෙන්ඩ

සුපුරුදු උනුහුමට

හාද්දක් අරගෙනම ....

The Cursed SummerI wish that I could sleep
until the winter ends...
when the leaves of spring begin to fall
to open my eyes again.
The days of gloomy summers,
its minutes torment the soul
The emptiness of a grieving nest
denies the heart a moments rest
Cometh spring, oh lovely spring!
bring my love to me..
a heart full of love and the bundle of joy
When the two will become the three.

Wednesday, August 18, 2010

මෙලොව එලිය නුදුටු පුතේ
මෙලොව එලිය නුදුටු පුතේ

එලිය හරිම වසයි පුතේ

රුදුරු මහා කදුරු වනේ

පරිස්සමෙන් සිටිය යුතේවිස ගොර සපු හොඳයි පුතේ

මනුසතු හට වඩ පුතේ

එළියේ ඉන්න එවුන් මෙතෙ

අපා යවන්නට නොවැටේඇතුලට වී ඉන්න ටිකේ

ඉන්න හොඳට වී සතොසේ

අම්මාගේ චුටි බඩේ

දඟ නොකරම ඉන්න පුතේසැඩ සුලඟක බලය ලබා

හිරු කිරණක ජවය පොවා

සත්සමුදුර කලබවනා

බලති ඔදෙති පුතිනි මෙමාහිස නොහෙලන් කිසිම දිනේ

අයුක්තියට කරනු විනේ

එඩිතර ගති ඇති වනුයේ

හදවත පිරිසිදු වමිනේනුඹ ගැන සිතුවිලි මව මව

අම්මා වෙත එන දින ගැන ගැන

දුන් හාදුව තුරුලට ගැන

ඉන්නෙමි මම ඉකි බිඳ බිඳ